O projekcie

W ramach projektu stworzono szlak tematyczny, gdzie zamiast znaku wyznacznikiem drogi staje się temat przewodni. Wytyczanie tematycznych regionalnych szlaków turystycznych to stosunkowo młode zjawisko w zakresie promocji turystyki. Wraz z rozwojem zainteresowań uczestników ruchu turystycznego i środków lokomocji, szlaki turystyczne przybierają różnorodne formy i teraz niekoniecznie wyznaczają je kolorowe paski czy strzałki.

Pojawiają się bowiem nowe trasy turystyczne jako umowne ciągi komunikacyjne, łączące określone punkty terenowe o jednorodnej tematyce. Partnerzy na swoim obszarze dostrzegli ciekawy temat, łączący ich obszary, który może być szansą na rozwój ciekawych form turystyki na obszarze.

Na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” można odnaleźć wiele śladów węgierskich z obrębu kilkusetletniej historii. Część średniowiecznego szlaku to odcinek z Wiśnicza do Bochni, który nazywany był także szlakiem wołowym. Nazwa ta nawiązywała do faktu, iż tędy przeganiano stada wołów na zaopatrzenie w mięso dla stołecznego Krakowa. Wiśnicz pełnił wówczas funkcję ośrodka handlu bydłem.

Za pierwszymi wzgórzami okalającymi Bochnię od strony południowej, którędy przepływał potok Leksandrówka, kształtowała się we wczesnym średniowieczu osada, która miała dać początek dzisiejszemu zespołowi urbanistycznemu Wiśnicza.

Ród Kmitów rozpoczął w II-giej połowie XIV w. wznoszenie warowni otoczonej wałami z częstokołem, na siedzibę swego rodu i zabezpieczenie swych dóbr i szlaku przez nie biegnącego. Z czasem, niewielki gródek rozrósł się w okazały zamek, stając się wyrazistą dominantą krajobrazową okolicy.

W 1616 r. król Zygmunt III zezwolił Stanisławowi Lubomirskiemu, hrabiemu na Wiśniczu, założyć poniżej zamku miasto na prawie magdeburskim. Nazwano je Nowym Wiśniczem.

Ponadto warto zaznaczyć, iż osobą mocno związaną ze śladami węgierskimi na obszarze Pogórza Wiśnickiego była Św. Kinga – córka króla Węgier i żona polskiego władcy Bolesława V Wstydliwego. Na pamiątkę obecności Św. Kingi w krajobrazie falujących wzgórz wnętrza Pogórza Wiśnickiego jest wybudowana przez mieszkańców kapliczka w Muchówce (dawniej część Królówki).

Na obszarze LGD „Dolina Raby” odnaleźć można także ślady będące efektem niezgody największych mocarstw Europy początków XX w. Na terenie tym przetoczyła się bowiem hekatomba I-szej wojny światowej zwanej też Wielką Wojną. W wojnie tej uczestniczyło wiele narodów, wśród nich Węgrzy oraz Polacy. Spotkali się i stoczyli śmiertelny bój na wzgórzach Pogórza Karpackiego i Beskidów. Pozostałościami po tych walkach są liczne cmentarze, m.in. cmentarz w Starym Wiśniczu, Nowym Wiśniczu oraz Muchówce.

part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.