O Nas

Logo LGD Wielicka Wies
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”
powstało w dniu 7 lipca 2008 roku, podczas zebrania założycielskiego w Wieliczce. Data wpisu do KRS to 1 września 2008 roku. Uczestnikami spotkania założycielskiego i pierwszymi członkami LGD byli przede wszystkim sołtysi. Poprzez działalność informacyjną sołtysów na obszarze swoich miejscowości do LGD przystępowali kolejni partnerzy – przedstawiciele różnych sektorów - osoby prowadzące działalność gospodarczą, instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Obecnie (stan na 30 czerwca 2015 roku) LGD „Wielicka Wieś” zrzesza 68 członków, w tym 1 reprezentujący sektor publiczny, 17 sektor gospodarczy, oraz 50 reprezentujących sektor społeczny.

Obszar LGD „Wielicka Wieś” tworzy Gmina Wieliczka. Jest to stosunkowo duża gmina miejsko-wiejska składająca się z miasta oraz 29 sołectw. Miasto Wieliczka według stanu na 31 grudnia 2014 roku liczyło 20 782 mieszkańców, a cały obszar 53 841. Powierzchnia obszaru objętego LSR wynosi 100 km2. Obszar LGD „Wielicka Wieś” znajduje się w centralnej części województwa małopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. Odległość z centrum Wieliczki do centrum Krakowa po drogach publicznych wynosi 14 km. Miejscowości w obszarze LGD pod względem środowiskowym przejawiają wiele cech wspólnych, co wpływa na ich spójność przyrodniczo – środowiskową. Dobre warunki komunikacyjne i duża gęstość zaludnienia pozytywnie wpływają na więzi społeczne oraz integrację mieszkańców.

LGD „Wielicka Wieś” zostało powołane w celu m. in. waloryzacji zasobów przyrodniczo-kulturowych Gminy Wieliczka oraz poprawy jakości życia, w tym warunków zatrudnienia. Swoim zasięgiem obejmuje miejscowości w paśmie Pogórza Wielickiego. Wieliczka ze swoją historią sięgającą XIII wieku, należy do najstarszych miast województwa małopolskiego. Potencjał turystyczny i uzdrowiskowy zabytkowej Kopalni Soli wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO oraz malownicza panorama obszaru gminy Wieliczka wciąż staje się miejscem do którego warto wracać i w którym warto żyć.

Wizja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”:
Chcielibyśmy, aby gmina Wieliczka, a w szczególności jej obszar wiejski, w przyszłości był miejscem przyjaznym mieszkańcom, o czystym środowisku naturalnym, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą; miejscem rozwijającym się dynamicznie w obszarze kultury, edukacji, sportu i rekreacji oraz przyjaznym dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, wykorzystując naturalne walory i ukształtowanie terenu naszej gminy.

Więcej informacji na stronie internetowej www.wielickawies.pl.
part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.