O Nas

LGD działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Statutu. Terenem działania LGD „Korona Sądecka” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka.
 
Głównym zadaniem LGD ''KORONA SĄDECKA'' jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Działania w niej zawarte winny doprowadzić do poprawy samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym przy wykorzystaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD. Cele te będą realizowane w 3 głównych kierunkach:
  • Rozwój biznesu i jego otoczenia
  • Rozwój produktu regionalnego z uwzględnieniem produktów turystycznych
  • Wzrost standardu życia mieszkańców.
W ramach w/w kierunków planuje się zrealizować szereg celów szczegółowych, które wspólnie przyczynią się do realizacji wizji rozwoju: „Obszar słynący z przedsiębiorczości mieszkańców, atrakcyjny inwestycyjnie, ciekawe miejsce wypoczynku”.
part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.