O Nas

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego
Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego:
Tworzymy Lokalną Grupę Działania LGD . Region LGD- obejmuje  teren sześciu gmin
powiatu nowosądeckiego (o łącznej powierzchni ok. 623 km2 i łącznej liczbie ludności ok. 55,6 tys.osób).
Utworzyli je lokalni liderzy sąsiadujących ze sobą gmin. Obszar tych gmin znajduje się w
centralnej części Karpat Polskich, zarazem w centralnej części  Beskidów, w Beskidzie
Sądeckim. Wszystkie gminy leżą na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Bardzo
dobre warunki klimatyczne, duża ilość lasów, przyroda, krajobrazy o niepowtarzalnych
walorach i dobra infrastruktura turystyczna sprzyjają rozwojowi turystyki. Największym
bogactwem naturalnym gmin są wody lecznicze i mineralne. Ze względu na ciekawą historię,
wciąż żywe i bogate tradycje regionalne, gościnność mieszkających tu ludzi i niezwykłe
dziedzictwo kulturowe - obszar ten jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów w
Małopolsce.Ziemie te bowiem zamieszkiwało kilka grup etnicznych a wśród nich Lachy
Sądeckie, Łemkowie , Czarni Górale. Ich  kultura  widoczna jest do dziś w sztuce ludowej. W
zakresie rękodzielnictwa artystycznego, tradycje  podtrzymywane są przez licznych twórców
ludowych  i rzemieślników: rzeźbiarzy,  stolarzy, koronczarki, hafciarki, malarzy a także
przedstawicieli ginących zawodów jak maziarze, garncarze, bednarze, kowale,
rękawicznicy.Tu, w górskich przysiółkach, położonych nieraz w trudno dostępnych zakątkach
gmin, na przysłowiowym "końcu świata" żyje i tworzy wielu pasjonatów, ludzi z ogromną
chęcią  tworzenia i pozostawienia  czegoś po sobie. W każdej z gmin istnieją  zespoły
folklorystyczne, które zachowują i prezentują charakterystyczne dla swoich mieszkańców
tradycyjne widowiska obrzędowe, stroje, muzykę, śpiewy, tańce oraz gwarę w mowie i
piśmie. Są także zrzeszenia miłośników historii tych gmin.U nas zawsze coś się dzieje-wiosną,
latem, jesienią i zimą. Organizowane corocznie imprezy, pozwalają wzbogacić ofertę
turystyczną a odwiedzającym  region, poznać i dotknąć bezpośrednio, niepowtarzalnej kultury.
W różnorodności  naszych gmin, my jako Stowarzyszenie dostrzegamy prawdziwe perły,
które trzeba szlifować  i pokazywać, wiele z nich trzeba też dopiero odkryć. Dlatego 
działania  naszej organizacji  skierowane są na:  podnoszenie poziomu życia mieszkańców,
wspieranie rozwoju agroturystyki, podnoszenie poziomu edukacji ekologicznej  społeczeństwa,
wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców i rozwoju wspólnot lokalnych oraz 
przedsiębiorczości, upowszechnianie wiedzyo Sądecczyźnie przez prezentowanie  dorobku
kulturalno-społecznego, promocję kultury,  walorów turystycznych i sportu a także  
zapobieganie wykluczeniu społecznemu  niektórych grup mieszkańców.Gminy mają wspólny i
jednolity profil gospodarczy. Najważniejsze pola aktywności to: usługi turystyczne i
uzdrowiskowe, produkcja i przetwórstwo wód mineralnych, usługi różne, produkcja, handel,
rolnictwo (produkcja głównie na potrzeby własne, w niewielkim stopniu na sprzedaż). Obszar
LGD to przede wszystkim tereny atrakcyjne ze względu na możliwość uprawiania turystyki
czynnej o charakterze rekreacyjnym.
Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem - w dniu 14.04.2006 r. /Sąd Rejonowy Kraków /.
part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.