Koncepcja projektu

           Koncepcją projektu współpracy jest  stworzenie szlaku tematycznego w oparciu o zasoby historyczne i kulturowe partnerów. Wprowadzenie nowego produktu turystycznego pozwoli na zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dolina Raby, LGD Przyjazna Ziemia Limanowska, LGD Na Śliwkowym Szlaku, LGD Wielicka Wieś, LGD Brama Beskidu, LGD Korona Sądecka oraz LGD Perły Beskidu Sądeckiego. W ramach projektu planuje się przede wszystkim stworzenie szlaku tematycznego gdzie zamiast znaku wyznacznikiem drogi staje się temat przewodni. Wytyczanie tematycznych regionalnych szlaków turystycznych to stosunkowo młode zjawisko w zakresie promocji turystyki. Wraz z rozwojem zainteresowań uczestników ruchu turystycznego i środków lokomocji, szlaki turystyczne przybierają różnorodne formy i teraz niekoniecznie wyznaczają je kolorowe paski czy strzałki. Pojawiają się bowiem nowe trasy turystyczne jako umowne ciągi komunikacyjne, łączące określone punkty terenowe o jednorodnej tematyce. Partnerzy na swoim obszarze dostrzegli ciekawy temat, łączący ich obszary, który może być szansą na rozwój ciekawych form turystyki na obszarze.  Jest to temat dawnych śladów polsko-węgierskich w oparciu o przebieg dawnej trasy traktu handlowego łączącego Polskę z Węgrami, który pełnił tak ważną dziejową rolę, pozostawiając w spadku niezmierzone dobra i treści, będące obecnie dziedzictwem kulturowym.
W ramach szlaku planujemy stworzenie przede wszystkim szlaku tematycznego, który nie będzie narzucał turyście konkretnej trasy oraz sposobu jej pokonania (nie będziemy wykonywać oznakowania całości trasy, a jedynie skupimy się na nakierunkowaniu turysty, pokazaniu możliwości). Promowanie tą drogą poszczególnych regionów pozwala na odkrycie w nich nowych wartości, umożliwia ożywienie mało znanych i niedocenianych dotąd zasobów, otwiera drogę dla pełniejszego turystycznego poznania. W ramach projektu zrealizujemy następujące zadania:
- stworzenie  tablic informacyjnych oraz ich montaż na terenie partnerskich LGD tj. 2 tablice LGD Dolina Raby, 2 tablice LGD Przyjazna Ziemia Limanowska, 1 tablica LGD Na Śliwkowym Szlaku, 1 tablica LGD Wielicka Wieś, 2 tablice LGD Brama Beskidu. Tablice będą posiadały jednolitą grafikę wraz z mapą całości terenu, ideą projektu oraz informacją o poszczególnych obszarach w zależności o lokalizacji tablic.
- wydanie mapy obszaru  drukowanej obustronnie. Przód mapa turystyczna całego obszaru wraz z mapką ogólną uwzględniającą punkty w przebiegu szlaku tematycznego na rewersie krótkie informacje dotyczące slajdów węgierskich na objętym terenie oraz atrakcje turystyczne partnerów.
- stworzenie charakterystycznego logo powstałego szlaku. Logo będzie służyło jako znak rozpoznawczy szlaku na stronie internetowej, wydanej mapie oraz materiałach promocyjnych wydawanych przez partnerskie LGD.
- stworzenie strony internetowej będącą główną formą promocji zarówno produktu turystycznego jak i obszaru partnerskich LGD. Stworzenie strony internetowej daje możliwość dotarcia z ofertą do szerszej grupy odbiorców. Strona internetowa będzie także "żywą" ulotką partnerskich LGD, w której umieszczone zostaną i na bieżąco aktualizowane informację nt. oferty turystycznej poszczególnych LGD tj. ich walorów przyrodniczych i kulturowych, bazy noclegowej i gastronomicznej, atrakcji itp. Strona zostanie oparta o system CMS (system zarządzania treścią), dzięki czemu partnerzy będą mieli możliwość stałego generowania treści strony, galerii zdjęć itp.
- opracowanie treści merytorycznej nt. Szlaku Węgierskiego. Opracowanie dostarczy fachowej wiedzy na temat dawnych śladów węgierskich , a jego poszczególne części będą wykorzystane zarówno na stworzonej stronie internetowej jak i również tablicach informacyjnych zamontowanych na terenie partnerskich LGD.
- Wykonanie rzeźbionych elementów, które będą podwieszone na tablicę informacyjną, które podwyższą atrakcyjność tablicy.
-  organizacja imprezy promującej Szlak Węgierski. Będzie to okazja do promocji nowopowstałego szlaku tematycznego oraz promocja obszaru  poszczególnych LGD w oparciu o występujące zasoby związane z dawnymi śladami węgierskimi. Wydarzenie planowane jest na  kwiecień/maj 2015r. na Rynku Głównym w  Starym Sączu. Gmina Stary Sącz udostępni nieodpłatnie organizatorowi imprezy infrastrukturę konieczną do przeprowadzenia imprezy (m.in. teren, drewniane stoiska regionalne).   Program imprezy będzie tak dostosowany, aby posiadał charakterystyczne dla "Szlaku" znamiona starej tradycji. Będzie to impreza tematyczna promująca nowo produkt turystyczny na obszarze LSR partnerów projektu, dodatkowo impreza będzie ściśle związana z czasami średniowiecza. Organizatorzy przewidują szereg atrakcji, które przybliżą uczestników wydarzenia w czasy średniowieczne związane z dawnym traktem handlowym np. warsztaty z rzeźbienia w soli, pokaz zbroi średniowiecznej itp. Na imprezie prezentowany będzie szlak tematyczny poprzez zapowiedzi na scenach, wydawanie powstałych map. Ponad to osoby odpowiedzialne za informowanie będą dostarczały informacji zarówno o historii dawnego szlaku jak i  będą zachęcały do odwiedzenia strony internetowej szlaku tematycznego oraz będą udzielały niezbędnych informacji dla turystów o możliwości dojazdu,  zakwaterowania na danym obszarze oraz lokalizacji tablic informacyjnych w terenie. Tradycyjnego klimatu wydarzeniu dodadzą  tańce, muzyka, gawędy i przyśpiewki ludowe dobiegające ze sceny – występy zespołów regionalnych. Ponadto odwiedzający imprezę będą mogli nieodpłatnie zasmakować potraw lokalnych na stoiskach promocyjnych.
Impreza będzie promowana przez kampanie w mediach lokalnych oraz wydruk i rozwieszenie plakatów na terenie miasta Nowy Sącz. Informację o imprezie zostaną także umieszczone na stronach internetowych partnerów.  Poprzez realizację powyższych działań nastąpi rozpowszechnianie informacji na temat walorów kulturowych i historycznych związanych z dawnymi śladami węgierskimi związanymi z obszarem partnerskich LGD .  Efekty realizacji operacji będą mierzone na podstawie wskaźników produktów oraz wskaźników rezultatu którymi będą:
  1. Wskaźniki produktu: utworzenie jednego szlaku tematycznego, wydruk mapy szlaku tematycznego w ilości 6000 sztuk (FV, rachunek), tablice informacyjne w terenie min. 5 sztuk (FV, rachunek) strona internetowa- 1 szt (FV, rachunek) jedna impreza promocyjna (FV, rachunki, relacja zdjęciowa), opracowanie merytoryczne nt. zarysu historycznego szlaku- 1 szt. (min. 20 stron A4, czcionka 12) (FV, rachunek), logo szlaku – 1 szt (FV, rachunek).
  2. Wskaźniki rezultatu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez dostarczenie produktu turystycznego w postaci szlaku tematycznego, wypromowanie obszaru partnerów poprzez stworzenie strony internetowej. Podniesienie świadomości nt. dawnych śladów węgierskich u co najmniej 6000 osób poprzez rozpowszechnienie mapy szlaku, udostępnienie opracowania merytorycznego nt. powiązań obszaru z dawnymi śladami węgierskimi na stronie internetowej (licznik wejść na stronę internetową oraz liczba ściągnięć opracowania ze strony internetowej), organizację jednej imprezy promocyjnej, lokalizację tablic informacyjnych w terenie. Identyfikacja partnerów poprzez stworzenie jednego wspólnego loga.
Opis grup docelowych:
Projekt współpracy skierowany jest do turystów odwiedzających tereny partnerów, mieszkańców obszaru, rodzin z dziećmi, kobiet, mężczyzn oraz młodzieży uczącej się.
part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.