O Nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu  ma na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
    - opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na swoim obszarze działania,
    - działanie na rzecz umacniania lokalnej tożsamości i więzi,
    - podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR oraz pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR,
    - kształtowanie postaw otwartych na współpracę, wiedzę i innowacje,
  - podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu:rozwój przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego,społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, aktywizacje gospodarczą i zawodową,przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz rozwój produktów regionalnych, turystyki i agroturystyki oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
    - promocja obszarów wiejskich, w szczególności objętych LSR.
Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu” tworzą dwie sąsiadujące ze sobą gminy: Podegrodzie i Stary Sącz leżące na terenie województwa małopolskiego w powiecie nowosądeckim. Gminy partnerskie zajmują łącznie powierzchnię 165 km2 i zamieszkiwane SA przez 34 068 osób. Granicą pomiędzy obiema gminami jest rzeka Dunajec, na której zbudowano dwa mosty łączące gminy partnerskie. Obie gminy z racji spójności terytorialnej i usytuowania w pobliżu Miasta Nowego Sącza maja bardzo dobre układy komunikacyjne. Obszar objęty LSR zaliczany jest do terenów podgórskich o wysokim udziale użytków rolnych oraz niskim udziale lasów. Południowa część LGD położona jest w Beskidzie Sądeckim. Najwyższym punktem na obszarze LGD jest szczyt Radziejowej 1 262m npm.
Na obszarze LGD Brama Beskidu odkryto jedne z najstarszych wczesnośredniowiecznych śladów osadnictwa w Karpatach. Podegrodzie i pobliskie Naszacowice to kolebki osadnictwa na Sądecczyźnie, a Stary Sącz jednym z najstarszych miast Małopolski, siedzibą sanktuarium Świętej Kingi. Jednolitość kulturowa gmin partnerskich przejawia się min. W kultywowaniu tradycji: zwyczajów, obrzędów, oraz w przenikaniu się kultury i wzajemnym czerpaniu z dorobku poprzednich pokoleń. Wspólne tradycje kulturalne wyrażają się w zachowaniu stroju ludowego Lachów Sądeckich podkreślającego lokalna tożsamość.
Gminy partnerskie leżą na obszarze atrakcyjnym turystyczne, duża ilość miejsc widokowych, położenie w czystym, ekologicznym środowisku naturalnym stwarza korzystne warunki dla rozwoju eko- i agroturystyki.
 Zrównoważony rozwój gmin partnerskich oparty jest na drobnej wytwórczości, handlu i usługach oraz na rolnictwie. Szans na rozwój obu gmin poza wspomniana agroturystyką należy upatrywać w szeroko rozumianych tzw. „przemysłach” czasu wolnego.
 Prawdziwym bogactwem obszaru LGD są ludzie mieszkańcy silnie identyfikujący się ze swoją małą ojczyzną.
part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.